Domů / Obchodní podmínky
Kategorie
Výrobci
DĚTSKÁ Rouška s ViralOff od Roncato

 

Rouška s ViralOff® technologií narušují virovou aktivitu prostřednictvím interakce s klíčovými proteiny. Tato technologie snižuje 99% různých virů na ošetřeném materiálu v rámci 2-hodin. ANTI ODOR funkce: ŽÁDNÉ nepříjemné pachy i po 7 dnech používání. Rouška je pohodlná na nošení a je omyvatelná. Nastavitelná kovová část na nos.Stačí jej jemně stisknout,aby se rouška přizpůsobila na obličeji

 

Premium kolekce

Prémiová kolekce má elegantní provedení s koženými doplňky. Nejnovější technologie a design s důrazem na detail v podobě materiálu MATRIX. Propracované detaily vnitřního provedení. Váha kabinového zavazadla jen 2 kg- nejlehčí skořepinové zavazadlo Roncato. Kovové logo s koženými detaily. Materiál je 100% polypropylen MATRIX- speciálně vytvořená síť vláken díky které je zavazadlo extrémně pružné, odolné a lehké.

 

 

 

 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

ve smyslu §1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „obchodní podmínky“)

Obchodní podmínky společnosti ROEKE s.r.o., IČ: 063 50 038, se sídlem: Nad Klikovkou 1481/22, Smíchov, 150 00 Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280684 (dále jen „Prodávající“)

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smluv mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „zákazník“) a platí pro všechny produkty a služby nabízené Prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „zboží“). Internetový obchod Prodávajícího je provozován na webové stránce Roncato.cz (dále jen „webové stránky“). Zákazníkem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, výrobky nakupuje za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.
1.2 Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi Prodávajícím a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Učiněním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
1.3 Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat.2. Registrace v internetovém obchodě, nabídky, objednávky

2.1 Zákazník je oprávněn registrovat se na webové stránce internetového obchodu a založit si uživatelský účet. Při registraci je zákazník povinen uvést správně všechny požadované údaje a v případě změny je aktualizovat. Prodávající je oprávněn uživatelský účet zákazníka zrušit, a to zejména v případě v případě porušení povinností zákazníka.
2.2 Veškeré nabídky činěné Prodávajícím jsou vůči třetím osobám nezávazné, jsou pouze informativního charakteru a nejedná se o návrh Prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu §1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tedy ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Pro uzavření smlouvy je nutné přijetí objednávky zákazníka Prodávajícím, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak či nedohodnou-li se Prodávající a zákazník jinak.
2.3 Objednávku lze učinit pouze písemnou formou, nedohodnou-li se Prodávající a zákazník jinak. Písemná forma je zachována i při použití elektronické pošty, či prostřednictvím webové stránky internetového obchodu. Objednávku prostřednictvím webové stránky lze učinit i bez registrace a zřízení uživatelského účtu dle bodu 2.1. těchto obchodních podmínek.
2.4 Objednávka zákazníka musí obsahovat dostatečné údaje pro identifikaci zákazníka (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo a e-mailová adresa), identifikaci objednávaného zboží. Objednávka dále musí obsahovat zvolený způsob platby, místo dodání zboží, požadovaný způsob doručení zboží. Zákazník je dále povinen se seznámit s těmito obchodními podmínkami a tuto skutečnost potvrdit. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
2.5 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem (Objednávka zákazníka je vůči Prodávajícímu účinná) vzniká na základě objednávky zákazníka a potvrzení objednávky Prodávajícím, či provedením objednávky (dodáním zboží zákazníkovi).
2.6 Jakékoli změny či doplnění objednávky jsou vůči Prodávajícímu účinné okamžikem jejich písemného potvrzení zákazníkovi ze strany Prodávajícího či provedením takové změny při plnění objednávky.
2.7 Prodávající není povinen jednotlivou objednávku zákazníka potvrdit. Taková objednávka není pro Prodávajícího závazná.
2.8 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo zákazníkovi Prodávajícím doručeno přijetí objednávky zákazníka. V ostatních případech odesláním zboží zákazníkovi.
2.9 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.3. Cena
Cena za zboží je uváděna na webových stránkách, a to včetně DPH, vždy za jednotlivý kus či soubor zboží. Prodávající může zajistit pro zákazníka přepravu zboží a pojištění po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění hradí zákazník, a to dle platného tarifu dopravce. Kupní cenou se rozumí cena za zboží včetně nákladů na dopravu. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uváděna na webových stránkách v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Pokud je již zboží objednáno (případně uzavřena kupní smlouva), platí cena zboží, za kterou bylo objednáno bez ohledu na pozdější změny.4. Platební podmínky a fakturace
4.1 Zákazník zaplatí kupní cenu za zboží, pokud se smluvní strany nedohodou jinak, následujícími způsoby:
• v hotovosti při zaslání zboží na dobírku;
• bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího;
• online převodu přes internetové bankovnictví;
• platbou platební kartou;
• prostřednictvím služby GoPay.
4.2 Za okamžik zaplacení ceny zboží zákazníkem se v případě bezhotovostní platby považuje připsání příslušné částky za zboží, a to v plné výši, na bankovní účet prodávajícího.
4.3 V případě jednorázového plnění je Prodávající oprávněn požadovat uhrazení kupní ceny před odesláním zboží zákazníkovi. Tímto se vylučuje ustanovení §2119 odst. 1 občanského zákoníku.
4.4 Platby provedené zákazníkem jsou Prodávajícím započítávány nejprve na úhradu nejstarších dlužných částek, a to nejdříve na vedlejší náklady, smluvní pokutu, úroky z prodlení a poté na úhradu jistiny.
4.5 V případě prodlení s úhradou plateb za zboží ve lhůtě splatnosti určené smlouvou či fakturou je zákazník povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši, 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4.6 Při prodlení zákazníka s platbou je Prodávající oprávněn odložit plnění svých povinností (například přiměřené prodloužení dodací lhůty) do doby plného uhrazení dlužné částky, a to i v případě jiných smluv uzavřených se zákazníkem. V případě nesplnění povinností zákazníka v dodatečné lhůtě 14 dní je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, a to i od jiných smluv uzavřených se zákazníkem.5. Dodání a převzetí zboží, zasílání zboží
5.1 Prodávající dodá zboží dohodnutým způsobem, řádně zabalené a s příslušnými doklady. Zákazník souhlasí se skutečnosti, že je Prodávající oprávněn zaslat příslušné doklady na e-mail zákazníka, který zákazník uvedl v objednávce nebo při vytvoření svého uživatelského účtu.
5.2 Prodávající může zajistit pro zákazníka přepravu zboží. Cenu dopravy hradí zákazník, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5.3 Prodávající není odpovědný za jakékoli škody a není povinen nést jakékoli náhrady škody způsobené přepravou či doručováním zboží. Zboží je vždy zabaleno způsobem obvyklým pro přepravu a uchovaní daného zboží.
5.4 V případě vyšší mocí, či okolností nezaviněných, nedochází při nedodržení dodací lhůty k prodlení s dodáním zboží.
5.5 Za dodání zboží zákazníkovi se považuje předání zboží prvnímu dopravci.
5.6 Před převzetím zboží je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit dopravci. O závadách bude sepsán protokol.
5.7 Zákazník je dále povinen zkontrolovat zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy má možnost se zbožím nakládat. Zákazník je povinen zboží pečlivě prohlédnout, zkontrolovat jeho stav, počet kusů zboží a kompletnost, a na případnou vadu je zákazník povinen Prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu (jeden pracovní den) upozornit. V případě, že zákazník zboží převezme a písemně na jakoukoliv vadu neupozorní, má se za to, že Prodávající plnil řádně a včas.
5.8 Prodávající je oprávněn odepřít předání zboží dle potvrzené objednávky zejména v případě, že zákazník je v prodlení se zaplacením kterékoliv splatné peněžité pohledávky Prodávajícího vůči zákazníkovi, a to po dobu, než zákazník zaplatí Prodávajícímu všechny své splatné peněžité dluhy, které má vůči Prodávajícímu.
5.9 V případě, že zákazník objednané zboží ve sjednaném termínu a místě nepřevezme, nebo nezajistí jeho převzetí, je Prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi zaplacení náhrady škody v plné výši.6. Práva z vadného plnění

6.1 Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady dle §2099 občanského zákoníku. Prodávající zejména odpovídá, že v době převzetí:
• zboží má vlastnosti, které si Prodávající a zákazník ujednaly, a pokud takové ujednání chybí, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal, nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží;
• je zboží dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;